འོད་ཟེར། གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

2013 12 10 1 dhondup wangchen
༄༅། །དེ་རིང་གི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞུ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། འགོ་བརྗོད་དུ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་དང་མགོ་ལོག་འཇིགས་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་བའི་རྩོམ་འདི་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

གནས་ཚུལ་ཡོངས་ཁུངས: http://www.rfa.org/tibetan/tibet/dhundup-wanchen-12062013113013.html/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*