གངས་ཞུན། ང་ཚོས་འདི་ལྟར་ཁུ་སིམ་མེར་ལས་ཀ་ལས་བཞིན་ཡོད།

2 by / on 30/10/2017, 16:21 / in གསར་པ།, འགྲེལ་བརྗོད།, སྙན་ངག

ང་ཚོས་འདི་ལྟར་ཁུ་སིམ་མེར་ལས་ཀ་ལས་བཞིན་ཡོད། ——ཁ་སང་པད་མ་ཚེ་བརྟན་ལ་ཐུག་དུས་ཚོར་སྣང་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་། གངས་ཞུན།

Read more ›